Το IELTS είναι ένα τεστ που αξιολογεί τις γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων που επιθυμούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα σε χώρες όπου η Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ως γλώσσα επικοινωνίας.

Υπάρχουν δύο modules:

To ACADEMIC module για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή για επαγγελματίες πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, αλλά και για τα μεταπτυχιακά τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Το GENERAL Training module ζητείται σπανιότερα, ιδίως για μετανάστευση σε Αυστραλία και Καναδά. Επίσης ζητείται για δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σχολές επαγγελματικής κατάρτισης στο εξωτερικό. 

Η εξέταση γίνεται γραπτώς, έχει 4 ενότητες ( Reading, Listening, Speaking, Writing) και διαρκεί συνολικά 2 ώρες και 44 λεπτά.

TEST SECTIONS

Listening  30 minutes  40 questions  4 sections: classification, matching, multiple choice, short answer questions, completion of : sentences/notes/forms/tables/summaries/flow-charts/ timetables and labeling diagrams/plans/maps
 Reading  60 minutes  40 questions  3 sections: passages of general interest, varity of question types:multiple choice, short answer questions,sentence completion, notes/summary/flow chart/table competion, diagram, matching, choosing suitable paragraph headings form a list
Writing 60 minutes 2 tasks (150 & 250 words) 2 sections: Task 1, 150 words, 20 minutes, diagram or data (graph, table, chart) , organise, present, compare data, description or explanation. Task 2, 250 words, 40 minutes, point of view, argument, problem, ability to write in a appropriate style
Speaking 14 minutes   single canditdate interview with an examiner part 1: general questions part 2: task card on a particular topic part 3 :discussion linked to the topic of part 2