ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Cambridge IT Initial  - Cambridge IT Basic - Προηγμένες Δεξιότητες

 


 Cambridge IT Initial

Το αναγκαίο πιστοποιητικό, που καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΑΣΕΠ.

Το Cambridge IT Initial πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα) και στις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου (Internet).

 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1 Επεξεργασία Κειμένου (Word)
2 Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
3 Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)

 

Για να γίνει κάποιος κάτοχος του πλήρους πιστοποιητικού Cambridge IT Initial πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς και τις τρεις (3) εξετάσεις, που αντιστοιχούν στις τρεις (3) προαναφερόμενες εξεταστικές ενότητες. Χαρακτηριστικώς σημειώνεται ότι, υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού Cambridge IT Initial και σε οποιαδήποτε, από τις παραπάνω αναφερόμενες, μεμονωμένη ενότητα.

CambridgeT IT Basic

Το ευέλικτο πιστοποιητικό, που προσαρμόζεται στις περισσότερες απαιτήσεις του ΑΣΕΠ

Το Cambridge IT Basic πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του διαθέτει ικανοποιητικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα), στις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου (Internet) καθώς επίσης και σε μια εκ των εφαρμογών, Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows) ή Βάσεις Δεδομένων (Access) ή Παρουσιάσεις (Power Point).

 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1 Επεξεργασία Κειμένου (Word)
2 Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
3 Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
και κατ’ επιλογή ΜΙΑ εκ των στη συνέχεια αναφερόμενων:
4 Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
5 Βάσεις Δεδομένων (Access)
6 Παρουσιάσεις (Power Point)

 

Για να γίνει κάποιος κάτοχος του πλήρους πιστοποιητικού Cambridge IT Basic πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς και τις τέσσερις (4) εξετάσεις, που αντιστοιχούν στις τέσσερις (4) προαναφερόμενες εξεταστικές ενότητες.

Προηγμένες Δεξιότητες

Το πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι, ο κάτοχός του γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες.

Το Cambridge IT Expert πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες (advanced level) σε μια ή περισσότερες από τις εξής τέσσερις (4) αυτόνομες ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου (Word), Υπολογιστικά Φύλλα (Excel), Βάσεις Δεδομένων (Access) και Παρουσιάσεις (Power Point). Το Cambridge IT Expert απευθύνεται κυρίως σε όσους:

  • Έχουν αποκτήσει προχωρημένες δεξιότητες στις κύριες εφαρμογές γραφείου και θέλουν μια έγκυρη και διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη των γνώσεών τους.
  • Κατέχουν ήδη γνώσεις βασικού επιπέδου χρήσης Η/Υ και επιθυμούν ν’ αποκτήσουν ένα επιπρόσθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

 

Το Cambridge IT Expert δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια ουσιαστική διαφοροποίηση στον εργασιακό στίβο. Ενδυναμώνει ουσιαστικώς το βιογραφικό σημείωμα του κατόχου, καθώς επιβεβαιώνει την ικανότητά του για την ανάληψη σύνθετων καθηκόντων, ενώ παραλλήλως βελτιώνει και την αποδοτικότητά του. Το Cambridge IT Expert συνιστάται στους εκπαιδευτές – καθηγητές πληροφορικής και ιδιαιτέρως σε όλους όσους εκπαιδεύουν υποψηφίους για τα πιστοποιητικά Cambridge Computers.

 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1 Advanced Επεξεργασία Κειμένου (Advanced Word)
2 Advanced Υπολογιστικά Φύλλα (Advanced Excel)
3 Advanced Βάσεις Δεδομένων (Advanced Access)
4 Advanced Παρουσιάσεις (Advanced Power Point)

 

Καθεμία από τις τέσσερις προαναφερόμενες ενότητες μπορεί ν’ αξιολογηθεί και μεμονωμένα, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό στην απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού Cambridge IT Expert για τη συγκεκριμένη ενότητα. Ωστόσο, μόνον η ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων οδηγεί στην απόκτηση του πλήρους πιστοποιητικού Cambridge IT Expert, αποδεικνύοντας ότι, ο κάτοχος αυτού του πιστοποιητικού γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και στις τέσσερις ενότητες και είναι απολύτως σε θέση ν’ αντιμετωπίζει εργασίες ιδιόμορφες, σύνθετες και ιδιαίτερης δυσκολίας.